Voorwaarden

Algemene voorwaarden huur
Het Kleine Huisje Op De Veluwe – de nachtegaal.

Artikel 1.
Algemeen en begripsbepalingen.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van bovengenoemd vakantiehuis.
1.2. Onder de huurder wordt verstaan degene die het vakantiehuis huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
1.3. Onder de verhuurder wordt verstaan degene die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt.
1.4. Onder de eigenaar wordt verstaan de eigenaar van het vakantiehuis, dan wel diens vertegenwoordiger, die het vakantiehuis in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.
1.5. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Otterlo. In de meeste gevallen zal dit de eigenaar zelf zijn, tenzij anders overeengekomen.
1.6. Onder de huurovereenkomst wordt verstaand de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantiehuis.
1.7. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren periode, maar exclusief de borgsom.
1.8. Onder aanbetaling wordt verstaan het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
1.9. Onder de borgsom wordt verstaan het bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
1.10. Onder de aankomst- en vertrektijdstip wordt verstaan de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2.
Totstandkoming huurovereenkomst.
2.1. De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.
2.2. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar een boeking per email heeft bevestigd.

Artikel 3.
Betalingscondities.
3.1. Binnen 14 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar dient 50% van de huursom en de borgsom en eventuele andere zaken zoals bv huur linnenpakket, door de huurder te zijn voldaan.
3.2. De restant huursom dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek geheel te zijn voldaan.
3.3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dienen de volledige huursom en de borgsom door de huurder binnen 4 werkdagen na verzending van de bevestiging te worden voldaan.
3.4. Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is alsdan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.
3.5. Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Artikel 4.
Borgsom.
4.1. De borgsom ad € 50,00 wordt uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de kosten van toegebrachte schade, defecten en/of ontbrekende inventaris (overeenkomstig artikel 7 lid 6) of buitenproportioneel verbruik van nutsvoorzieningen (overeenkomstig artikel 6 lid 8). De borgsom wordt bij de 1e aanbetaling voldaan.

Artikel 5.
Verplichtingen van de eigenaar.
5.1. De eigenaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en dat nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

Artikel 6.
Verplichtingen van de huurder.
6.1. Het meenemen van huisdieren geschiedt in overleg.
6.2. In de woning is overnachting door maximaal 2 personen, die vermeld staan op het reserveringsformulier, toegestaan. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huursom verschuldigd.
6.3. Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de beheerder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie van de huurder.
6.4. Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen
6.5. De woning en het terrein dient volgens bij het verlaten afgesloten te worden. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
6.6. Vuur mag slechts gestookt worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
6.7. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.
6.8. De vakantiewoning is geheel rookvrij, roken is uitsluitend buiten toegestaan.

Artikel 7.
Oplevering van de woning
7.1. Bij aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de beheerder. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen.
7.2. Tijdstip van vertrek wordt doorgegeven aan de beheerder die samen met de huurder de woning bekijkt bij vertrek en meterstanden noteert.
7.3. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten.
7.4. Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de beheerder gemeld. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.
7.5. Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de huurder zullen indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden.
7.6. Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 4 werkdagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.

Artikel 8.
Wijzigingen en annuleringen door de huurder.
8.1 De huurder is niet bevoegd een huurovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de verhuurder het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de huurder geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 8 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
8.1.1. De verhuurder kan uiterlijk één maand voordat het eerste verhuur op grond van de desbetreffende huurovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
8.1.2. Ingeval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
8.1.3. Indien niet alle overeengekomen verhuur word geannuleerd zijn op de geannuleerde verhuur de onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
8.1.4. Indien een of meer overeengekomen verhuur geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde verhuur meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige diensten die de verhuurder had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde verhuur verleend hadden moeten worden.
8.1.5. Bedragen die de verhuurder met het oog op de geannuleerde huurovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de huurder te allen tijde volledig aan de verhuurder te worden vergoed, mits de verhuurder niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
8.2. Annulering van vakantiehuis
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de huurder niet gehouden enig bedrag aan de verhuurder te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 15% van de reserveringswaarde aan de verhuurder te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de verhuurder te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de verhuurder te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de verhuurder te betalen.
f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan de verhuurder te betalen.

Artikel 9.
Opzegging of wijziging door de eigenaar.
9.1. De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:
a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar
b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning.
9.2. Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10.
Aansprakelijkheid.
10.1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning;
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water – en /of energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;
10.2. Noch de eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.
10.3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
10.4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
10.5. De eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord als gevolg van het gebruik van internet, een niet- of slecht werkende internetverbinding of als gevolg van storingen in het netwerk van de internetaanbieder tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning.
10.6. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 11.
Klachten.
11.1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.
11.2. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
11.3. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.
11.4. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.